IV. část - Motivace sběratelství pohlednic

Dispozice sběratele

Pro sběratelství má každý člověk určité dispozice. Začátek sbírání vyžaduje nějaký impuls, Spojením určitých vnitřních podmínek v určitém věku a vnějšího podnětu vzniká zájem o sbírání různých předmětů.

Ale opravdový sběratel se přeci jen liší od řadového sbírání. Především je to hlubší zaujetí pro daný obor, citový prožitek dávající vnitřní uspokojení a vysoký stupeň fantazie pro vytváření sbírky. Nezbytná je rovněž vytrvalost, smysl pro pořádek a systematičnost. Bez toho všeho se sbírku nepodaří vytvořit - zůstane jenom shluk pohlednic bez jakéhokoli řádu.

Sběratelství ke kterému se chceme veřejně přiznat vyžaduje i vhodné sociální prostředí, které naši činnost přijme a podporuje (alespoň mravně), materiální podmínky (finanční prostředky, místo pro rostoucí sbírku), dostatek času, možnost konzultací a vyměňování zkušeností.

Sběratelství a lidský věk

Po určitém čase si musí sběratel uvědomit cíle, které sleduje. Tyto cíle se liší podle věku sběratele. Různá období také přinášejí možnosti krizových stavů. Obecně platí asi toto:

V   d ě t s t v í   a  m l á d í   je to obvykle snaha po rekordu velikosti sbírky a soutěžení se spolužáky a kamarády. Hromadění pohlednic bývá také motivováno hlubším zájmem po informační stránku pohlednic, spojeným s prohlubováním všeobecného vzdělání směrem k zeměpisu, historii, umění, apod. Aby sběratelství v tomto věku zakotvilo, je potřeba metodického vedení (rodičů, starších spolužáků nebo vedoucích kroužků a kolektivů) a uznání výsledků.

V období d o s p ě l o s t i (asi 21 - 45 let) je motivací obvykle hlubší zájem o obsah pohlednic, specializace v oborech mající za cíl prohloubení znalostí. Objevuje se i snaha po rekordu ve sběratelství. Intenzita sběratelství a vkládání finančních částek bývá v tomto období vyšší - pokud u sběratele není na prvém místě zakládání rodiny, zařizování bytu, atd. mnohdy dochází i k přerušení sběratelské činnosti pro naléhavé rodinné či pracovní důvody, nedostatek času či financí. Psychologové poukazují i na nepřímo úměrný vztah mezi sexuálním vyžíváním a sběratelstvím.

Sběratelé v období z r a l o s t i (asi 45 - do důchodu) naplňují sběratelstvím svůj volný čas a motivací jim často bývá seberealizace ve sbírce jako náhražka za nenaplněné ambice v zaměstnání, popř. za zklamání v osobním životě. Ve sběratelství spatřují jeho historickou a kulturní hodnotu, intenzivněji ve sběratelství pracují i společensky, sbírku rozšiřují a prohlubují o pomocné materiály. Vytváří pozoruhodné sbírky, prezentují je na veřejnosti a metodicky ji zkvalitňují. Toto období je pro klubové sběratelství nejbohatší, sběratelé mají více finančních prostředků a dostatek času.

V období s t á ř í (od odchodu do důchodu) má sběratelství další důležitou podobu pro zaplnění volného času po odchodu ze zaměstnání a vytvoření nového režimu dne. Sběratelství v tomto období vede ke zkvalitňování sbírky, zmenšování počtu sběratelských oborů nebo specializací a k výměně za pohlednice chybějících ke kompletaci sbírky. Na sbírce sběratel dotřiďuje "resty," které před odchodem do důchodu nestihl.

Špičkový sběratelé v tomto období se intenzívně zabývají budoucností své sbírky. Výsledkem tu bývá - není-li v okolí záruka pro pokračování sbírky - odkaz muzeu nebo archívu.

Sběratelé v tomto období má rovněž význam společenský, kdy umožňují setkávání se s lidmi stejných zájmů a často se vytváří i nová přátelství, zvláště po odchodu životního druha nebo v nemoci. Sběratelství dává vedle radosti z každého úspěchu leckomu i smysl života.

Stejný význam jako ve stáří má sběratelství pro osoby invalidní, nebo z různých důvodů izolovaných ve svém bytě. Vyplnění volného času a možnost se realizovat ve sbírce mají často zásadní význam pro udržení psychického stavu.

V období s t a ř e c k o s t i, které se dostavuje individuálně v závislosti na psychickém a fyzickém stavu jedince, dominují sociální kontakty a zužování či rozpouštění sbírek, většinou vyvolané nepříznivou soc. situací nebo rodinným tlakem.

Sběratel jako individuum

Každý člověk je jiný. Uvedené schematické charakteristiky jsou v konkrétních případech závislé i na dalších osobních vlastnostech každého sběratele, jeho stavu v různém životním období, jeho kontaktech s okolím apod. Vztah každého sběratele ke sbírce je jiný. Sběratelství jer krásné i proto, že v každé sbírce se odráží charakter jejího tvůrce ) ani dvě sbírky nejsou stejné).

Vedle kladných stránek přináší s sebou sběratelství i nezdravé úkazy: řada lidí vidí ve sbírání možnost velkého zisku. Tito "sběratelé" navštěvují starší lidi - většinou nesběratele a často ječ netaktně a agresivně nutí, aby jim pohlednice (a jiné) vydali zdarma či za nízkou cenu. Takto získané kousky pak nabízejí na burzách nebo z nich skládají soubory, které pak prodávají komplet. Používají k to u inzerci v inzertních časopisech a denících. Takové překupníky nelze považovat za sběratele.

Sběratelství má význam pro sběratele i v jiných oblastech, než ve vytváření sbírky, především v oblasti psychologické a sociální. Navazuje nové kontakty, poznává lidské charaktery, dokáže se vyjadřovat a jasně formulovat své požadavky, čestně a přímo jednat. Při klubové činnosti se naskýtá zkušenost jednat před větším publikem.

Sběratelství je třeba chápat ve všech obdobích života jako jednu z mnohých aktivit volného času, doplněk a protiváhu profesní činnosti obohacující život každého sběratele ve znalostech i činnostech

Autor: Jan Vávra | 24. 6. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Filokartie.cz
ISSN 1214-4231
TOPlist